Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı, 1959 yılına kadar resmi olmayan ve beş altı kişiyi geçmeyen kurullar tarafından idare ediliyordu. Süryani Ortodoks göçün, İstanbul’a doğru hız kazanmasıyla artan nüfusun idaresi güçleşmiş, örf ve adetlerin uygulanmasında, zorluklar yaşanır olmuştu. Bunlara Kilise vakfının idaresi de eklenince resmi yetkeye ihtiyaç duyuldu. 1959 yılında vakıflar idaresine müracaat edilerek, 12 kişiden oluşan Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakıf yönetim kurulu, ilgili yasal düzenlemelerle tüzel kişiliğe kavuşturulmuştur. Buna göre; Yönetim Kurulu, İstanbul’da mukim İstanbul Süryani Kadim Cemaatini, tam yetki ile temsil eden tek kuruluş haline gelmiştir.Türkiye Cumhuriyeti seçim kanununun ilgili maddeleri gereğince, dört senede bir yapılan seçimle iş başına gelir. Görev ve yetkileri kurumun resmi tüzüğünde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulunun çalışmaları aşağıda yazılı yemin töreni ile başlar.

"Cemaatimiz mensuplarının tasvipleri ile yönetim kurulu olarak seçilmiş bulunan bizler, vakfımızın ve vakfa bağlı kilisemizin, ruhani pederlerle cemaat fertlerimizin, kurulumuz faaliyeti dahilinde bulunan tüm işlerini, hiçbir tesir altında kalmaksızın ve hiçbir tefrik gözetmeksizin ifa edeceğimize, şahsi ve hissi hareketten uzak tamamen gerçekçi bir tutumla ve adil bir şekilde vazifelerimizi yerine getireceğimize, cemaatimiz mensupları arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesinde, toplumumuzun yardımlaşma ve dayanışmasında tam bir inanç ve imanla çalışacağımıza, T.C. kanunlarına geçmişte olduğu gibi bağlı kalıp riayet edeceğimize, namus, şeref, haysiyet ve incilimiz üzerine yemin ederiz".